O šoli‎ > ‎

Katalog informacij javnega značaja

Datum prve objave kataloga:

Katalog je bil objavljen 18.1.2007

Datum zadnje spremembe:

17.9.2019


OSNOVNI PODATKI O KATALOGU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Pravila zaračunavanja v postopku zahteve za dostop do informacij javnega značaja 

 

Naziv zavoda:

Osnovna šola Odranci, Prešernova ulica 1, 9223 Odranci  

 

Tel:   (02) 573-70-10, tajnik zavoda, računovodja

tel. : (02) 573 70 11, svetovalna služba

         (02) 573 70-13, ravnatelj zavoda  


Odgovorna uradna oseba:

Ravnateljica zavoda, Ksenija Pahor


Davčna številka: 21296626

Matična številka: 5089743000

OŠ Odranci ni davčni zavezanec.Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki:

 

Katalog je dostopen v elektronski obliki na http://www.os-odranci.si in v fizični obliki na sedežu Osnovne šole Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda):

 

Podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda):

- M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje

- M/80/101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje

- M/80.4 Izobraževanje odraslih

– M/55.51 Storitve menz

– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje

– P/85.100 Predšolska vzgoja

– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

– I/56.290 Druga oskrba z jedmi

– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike

– J/58.190 Drugo založništvo

– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

– N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti

– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

– R/90.010 Umetniško uprizarjanje

– R/91.011 Dejavnost knjižnic

– R/93.110 Obratovanje športnih objektov.Seznam vseh organizacijskih enot zavoda (naziv organizacijske enote zavoda,naslov in drugi kontaktni podatki, vodja notranje organizacijske enote)

Vrtec Mavrica, Žitna 1, 9233 Odranci

Tel: 02 573 70 15

Faks: 02 573 70 18


Pomočnica ravnateljice:

Nataša Tomšič

Tel: 02 573 73 15

Faks: 02 573 70 18


Organigram zavoda:

 

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

 

Pristojne osebe:

Ksenija Pahor – ravnateljica zavoda,

Tel.: 02 5737-013,

Faks: 02 5737-018,

e-naslov: ksenija.pahor@os-odranci.si


 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega,lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):

Notranji predpisi in interni akti zavoda:

·          Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci,

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in dopolnitve pravilnika (z opisi del in nalog delovnih mest);

Razporeditev delovnega časa za posamezno šolsko leto;

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev zavoda;

Vzgojni načrt zavoda;

Poslovnik sveta staršev;

Pravila sveta zavoda;

Ukrepi za zagotovitev varnosti učencev šole;

Ukrepi za zagotovitev varnosti otrok vrtca;

Ukrepi za zaščito delavcev zavoda;

Načrt integritete zavoda;

Načrt kontinuiranega dela zavoda v primeru pandemske gripe;

Akt o shranjevanju dokumentacije v zavodu;

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov z zbirkami osebnih podatkov;

Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov in ključev zavoda;

Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov (sklep o izvedbi rednega letnega popisa, delovni načrt izvedbe popisa, odločbo o imenovanju članov popisne komisije);

Interni pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada v zavodu (z obrazcem za oblikovanje izposojevalnine, predlog odškodnine, zapisnik o uničenju učbenikov,predlog za plačilo učbenika);

Pravilnik o uporabi službenih vozil (z vzorcem pogodbe o prevzemu vozila v uporabo, obrazec evidenca opravljenih voženj,zapisnik o prevzemu vozila v uporabo, vloga za pridobitev soglasja oddaje vozila v uporabo);

Pravilnik o uporabi telovadnice zavoda;

Navodila za čiščenje in vzdrževanje igral/igrišč zavoda (priloga obrazci);

Hišni red zavoda;

Pravilnik o določitvi podrobnejših kriterijev in postopkov za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi;

Pravila šolske prehrane;

Pravilnik o dodeljevanju, pohval, nagrad zavoda;

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti;

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov;

Pravilnik o varnosti otrok;

Pravilnik o varstvu okolja;

Požarni red;

Navodila za ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih;

Izjava o varnosti z oceno tveganja;

Pravilnik o zdravstvenem varstvu delavcev;

Pravilnik o računovodstvu;

Pravilnik o opredelitvi pridobitne, nepridobitne in tržne dejavnosti zavoda;

Pravilnik o blagajniškem poslovanju zavoda;

Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin zavoda;

Register tveganj s prilogami;

Poslovnik disciplinske komisije;

Poslovnik za izvedbo korespondenčne seje zavoda;

 

Državni predpisi (z delovnega področja zavoda):

Zakon o zavodih;

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;

Kolektivna pogodba za javni sektor;

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS;

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;

Zakon o javnih uslužbencih;

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;

Zakon o delovnih razmerjih;

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov;

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;

Zakon o varstvu osebnih podatkov;

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;

Zakon o splošnem upravnem postopku;

Zakon o javnem naročanju;

Zakon o računovodstvu;

Zakon o šolski inšpekciji;

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok;

Šola:

Zakon o osnovni šoli;

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli;

Zakon o šolski prehrani;

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli;

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli;

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli;

Pravilnik o izvajanju fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli;

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole;

Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli;

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom;

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja;

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli;

Pravilnik o financiranju šole v naravi;

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.