Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2016/2017

 • Kaj so izbirni predmeti?

 • Kaj učenec izbira?

 • Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

 • Število skupin izbirnih predmetov

 • Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

 • Zamenjava izbirnega predmeta

 • Postopek izbire

 • Seznam izbirnih predmetov

 • Opisi izbirnih predmetov


Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja. 

 

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. 


Na vrh

Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

 

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

 •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);

 •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Učencem ni več potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov (vsi izbrani izbirni predmeti so lahko iz istega sklopa).

 


Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti ...). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. 

 

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.


Na vrh

Število skupin izbirnih predmetov

Glede na število učencev in oddelkov bomo v prihodnjem šolskem letu lahko predvidoma organizirali 9 skupin; število skupin se bo krčilo, če se bo krčilo število oddelkov.


 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

 

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. 

 

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

 

 

Zamenjava izbirnega predmeta

 

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

 


Na vrh

Postopek izbire

 • marec, april – roditeljski sestanki za starše  

 • april –  anketa o izbirnih predmetih  (učenci 6., 7., 8. r.)

  • marec, april – prvi krog

  • april, maj – drugi krog, če se v prvem krogu skupine še ne izoblikujejo

 • maj – oblikovanje skupin izbirnih predmetov in seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo ter 

junij – usklajevanje, premiki učencev pri razvrstitvi in dokončno oblikovanje skupin


Seznam izbirnih predmetov (IP)

 

Opomba: Če klikneš na ime predmeta, dobiš njegov opis.Predmet

Kdo ga lahko izbere?

Angleščina 1

Učenci 7., 8. in 9. r.

Angleščina 2

Učenci, ki so obiskovali Angleščina 1

Angleščina 3

Učenci, ki so obiskovali Angleščina 2

Retorika

Učenci 9. r.

Verstva in etika 1

Učenci 7., 8. in 9. r.Predmet

Kdo ga lahko izbere?

Poskusi v kemiji

Učenci 8. in 9. r.

Sodobna priprava hrane

Učenci 7. in 8. r.

Šport za sprostitev

Učenci 7. r.

Šport za zdravje

Učenci 8. r.

Izbrani šport

Učenci 9. r.

Računalniška omrežja

Učenci 8. in 9. r.


 


Comments