Neobvezni izbirni predmeti 2018/2019

Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2018/2019

Kaj so neobvezni izbirni predmeti?

 

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno. 

 

Šola  za učence 1. razreda ponuja pouk nemščine.


Šola lahko  za učence 4., 5. in 6. razreda ponudi pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: 

 • drugi tuji jezik (angleščina)

 • umetnost

 • računalništvo

 • šport

 • tehnika. 

Za učence 7., 8. in 9. razreda pa se izvaja pouk tujega jezika (hrvaščina) kot neobvezni izbirni predmet.

 

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. 

 

Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

 

Pouk neobveznih izbrnih predmetov se je uvajal postopoma, in sicer v šolskem letu:

 • 2014/2015 za učence 4. in 7. razreda,

 • 2015/2016 za učence 4., 5., 7. in 8. razreda,

 • 2016/2017 za učence od 4. do 9. razreda.

  

Število ur, ki so namenjene neobveznim izbirnim predmetom

 

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, tuji jezik pa se izvaja dve uri tedensko. 

 Število predmetov, ki jih učenec lahko izbere

 

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

 

Umestitev neobveznih izbirnih predmetov v urnik

 

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti praviloma ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v "predurah" ali 6., 7. ali 8. šolsko uro, lahko pa tudi v obliki blok ur, v tem primeru na 14 dni.

 

 

Ocenjevanje pri neobveznih izbirnih predmetih

 

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. 

 

 

Odsotnost pri neobveznih izbirnih predmetih

 

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

 

 

Normativi za oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov

 

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. 

 

Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev, v primeru da gre za edino učno skupino na šoli, pa za najmanj 8 učencev (v času postopnega uvajanja pa za skupino najmanj 5 učencev).

V posamezni skupini neobveznega izbirnega predmeta je lahko največ 28 učencev.

 


Menjava neobveznega izbirnega predmeta

 

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v primeru, da spremeba ne ogrozi obstoja skupine oziroma do popolnitve posamezne učne skupine.


Seznam izbranih neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2018/2019

 

 

V šolskem letu 2018/2019 bomo izvajali sledeče neobvezne izbirne predmete za:

- 1. razred 

- 4. , 5. in 6. razred
   -7., 8. in 9. razred
  • ni bil izbran.

  Opisi neobveznih izbirnih predmetov

   

  DRUGI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

   

  Razred: 4., 5. in 6. razred


  Obseg ur: 2 uri na teden oziroma 70 ur na leto 

   

  V OŠ ima angleščina kot neobvezni izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo.


  Na začetnih stopnjah se učenci učijo celostno po načelih zgodnjega učenja, ki vključuje več čutov in veliko raznolikih dejavnosti, ki spodbujajo aktivno učenje, kot so igranje, petje, dramatizacija, igre vlog in podobno. Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način. 

  Na začetnih stopnjah učenja tujega jezika je največji poudarek na pridobivanju besedišča ter pravilni izgovorjavi (angleških) besed.

  Učenec se z učenjem drugega tujega jezika usposablja za govorne in pisne stike, za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku.

  Pouk drugega tujega jezika izvajamo kot neobvezni izbirni predmet, učenec se v pouk vključi prostovoljno. 


  ŠPORT

  Razred:4., 5. in 6. razred

  Obseg ur: 1 ura na teden oziroma 35 ur na leto 


  Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega triletja, prinaša vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni vadbi otrok (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.) in so zasnovane tako, da spodbujajo razvoj ključnih gibalnih sposobnosti, vodijo k uravnavanju telesne teže in razvijajo pravilno telesno držo. Vključene so tudi tiste vsebine, ki jih redni pouk športa ne vključuje (hokejske igre, igre z loparji, žogarije, borilne igre, zadevanje tarč, ravnotežne spretnosti, cirkuške veščine,…) Program torej učence spodbuja k raznovrstnim športnim dejavnostim in pomeni dopolnitev ter popestritev rednih ur predmeta šport. Hkrati pa je z vidika športno-rekreativnih učinkov pomemben za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

  Program vsako leto vključuje dejavnosti treh sklopov: 

  - športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne vzdržljivosti (krajši in daljši teki v naravi, tekalne igre, štafetni teki, lovljenja, pohodništvo, nordijska hoja, aerobika, plavanje in druge dejavnosti v vodi, kolesarjenje…),

  - športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti (ples, moštvene igre, igre z loparji, žogarije, cirkuške spretnosti z žogicami, rutkami, diaboli, kitajskimi krožniki, preskakovanje dolge kolebnice, ravnotežne spretnosti, rolanje, zadevanje tarč…),

  - športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči (akrobatika, skoki, skoki z male prožne ponjave, plezanja, borilne igre…)

  Učitelj pripravi letni program pri katerem mora upoštevati navodila učnega načrta. Vsakemu sklopu posveti tretjino časa, znotraj tega pa sam izbere ponujene vsebine (najmanj dve, lahko pa več) in se odloči, kolikšen del časa bo posvetil izbranim vsebinam.


  RAČUNALNIŠTVO

   

  Razred: 4.5. in 6. razred 

   

  Obseg ur: 1 ura na teden oziroma 35 ur na leto 

   

  Da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in v prihodnosti tudi sami ustvarjalci novih tehnologij je potrebno, da se vključijo v pouk računalništva. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

  V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja. Kasneje, v 7., 8. in 9. razredu, imajo učenci na področju računalništva možnost izbire izbirnih predmetov urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja. Strokovnjaki s področja računalništva so iskani in cenjeni, zaposlitev pa omogoča kreativno in zanimivo delo.

  Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij in bodo učencem koristila tudi pri drugih predmetih in kasneje v življenju. Seznanijo se s programiranjem do te mere, da zmorejo samostojno sami izdelati enostavno igrico, elektronsko voščilnico idr..

  Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci:

  •  pridobivajo znanja, potrebna za vse življenje,
  •  razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,
  •  spoznavajo strategije reševanja problemov,
  •  razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
  •  razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,  krepijo pozitivno samopodobo,
  •  izdelujejo igrice, zgodbe, animacije,
  •  računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način.

  Vsebine predmeta: komunikacija in storitve, podatki, reševanje problemov, algoritmi, programi.


  UMETNOST

  Razred:4., 5. in 6.

  Obseg ur: 1 ura na teden oziroma 35 ur na leto 

   

  Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. Omenjeni kompetenci sta ključni za uspešno delovanje posameznika in širše družbe v 21. stoletju, zato sta tudi prednostno obravnavani v učnem načrtu neobveznega izbirnega predmeta umetnost..

  Pri pouku umetnosti učenci

  • Razvijajo radovednost, sproščanje z umetnostjo ter interes in aktiven odnos do kulture in umetnosti (kulturno-umetnostna vzgoja).

  • Oblikujejo pozitivni odnos do nacionalne in svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost.

  • Krepijo in razvijajo neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, estetskizkušnje, želje, predstave in domišljijo skozi predstavo, igro, muzikal, video, sliko ali objekt, tako da bodo znali pojasniti, razlikovati in reflektirati svoje dojemanje.

  • Razvijajo osebnostno in narodnostno identiteto.

  • Ustvarjajo, poustvarjajo in vrednotijo razvojni stopnji primerno dejavnosti in

   izdelke.

  • Raziskujejo sodobne, danes žive umetniške produkcije, ki poudarja pomen

   razvijanja učenčevega razumevanja kulturnega okolja, v katerem živi.

   Vsebine predmeta:

   V okviru predmeta lahko učenci izbirajo med vsebinami glasba in izdelovanje glasbil izdelovanje lutk in priprava predstave

   Predmet je enoleten (lahko ga izvajamo v četrtem, petem ali šestem razredu osnovne šole) oz. je projektno zasnovan, pri čemer učitelj v sodelovanju z učenci vsako leto na novo izbere tematiko in vsebine za uresničevanje ciljev predmeta.

   


  DRUGI TUJI JEZIK HRVAŠČINA

   

  Razred: 7., 8. in 9. razred


  Obseg ur: 2 uri na teden oziroma 70 ur na leto 

   

  Učenec se pri pouku drugega tujega jezika usposablja za sporazumevanje s tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah, navaja se na uporabo tega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov. Pri pouku postopna razvija sporazumevalno jezikovno, sociallingvistično in pragmatično zmožnost.


  V 7. in 8. razredu bomo razvijali zmožnost slušnega in govornega razumevanja, govornega sporočanja in razumevanja. Poudarek bo tudi na razvijanju pisne zmožnosti.

  Besedila, ki se bodo obravnavala, bodo kratka in preprosta, navezovala pa se bodo na učenčev izkušenjski svet. Brala in poslušala se bodo različna besedila. Učenci se bodo naučili govorno in pisno sporočati. Pisali bodo kratka in preprosta besedila. 

   

  Povzeto po: 
  UČNI načrt. Program osnovna šola. Drugi tuji jezik v 4. do 9. razredu [Elektronski vir] : neobvezni izbirnipredmet / [članice delovne skupine za pripravo učnega načrta Katica Pevec Semec ... [et al.] ; uredila Katica Pevec Semec]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013