Obvezni izbirni predmet

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja. 

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.


Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
  •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Soglasje staršev o izbiri treh ur obveznih izbirnih predmetov najdete TUKAJ.

Učencem ni več potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov (vsi izbrani izbirni predmeti so lahko iz istega sklopa).


Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. 

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.


Število skupin izbirnih predmetov

Glede na število učencev in oddelkov bomo v prihodnjem šolskem letu lahko predvidoma organizirali 10 skupin; število skupin se bo krčilo, če se bo krčilo število oddelkov.


Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. 

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.


Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni. 

Vlogo za spremembo izbirnega predmeta najdete TUKAJ.


Postopek izbire

Okvirni rokovnik oblikovanja skupin izbirnih predmetov:

  • april,  maj: učenci dobijo opise ponujenih izbirnih predmetov za naslednjo šolsko leto. V kratkem sledijo navodila za spletno prijavo (Lo.Polis) na obvezne izbirne predmete.
  • april, maj: učenci vrnejo razrednikom izpolnjena in podpisana soglasja o izbiri treh izbirnih predmetov (v primeru če se odločijo za 3 ure obveznih izbirnih predmetov).
  • maj: oblikovanje skupin in usklajevanje učenčevih interesov.
  • junij: prejeli boste pisno obvestilo o izbranih in usklajenih izbirnih predmetih, ki jih bo učenec(-ka) obiskoval(-a) v naslednjem šolskem letu.
  • september: zadnji čas za »popravek« svoje izbire, vendar so spremembe možne le v okviru oblikovanih skupin in v skladu z normativi, ki veljajo za določeno skupino.
  • Po 15. septembru je zaključek postopka – spremembe niso več možne.

Opisi obveznih izbirnih predmetov

 

Gledališki klub (7. r, 8. r, 9. r)

Literarni klub (7. r, 8. r, 9. r)

Sodobna priprava hrane (7. r)

Šport za sprostitev (7. r)

Angleščina (7. r)

Poskus v kemiji (8. r)

Šport za zdravje (8. r)

Angleščina (8. r)

Načini prehranjevanja (9. r)

Izbrani šport – Nogomet (9 .r)

Angleščina (9. r)

Retorika (9. r)

 

(Skupno 551 obiskov, dnevno 1 obiskov)
Dostopnost